Στην APS συμβάλλουμε στο ξεκαθάρισμα των ανεξόφλητων απαιτήσεων.

Είσπραξη οφειλών

Μπορείτε να έχετε πελάτες σε μία μόνο χώρα ή σε χώρες με διαφορετικές γλώσσες, νομοθεσίες, οικονομικές συνθήκες ή συμπεριφορές οφειλετών. Διαθέτουμε περισσότερους από 800 επαγγελματίες σε 15 χώρες, προκειμένου παρέχουν γρήγορες, αποτελεσματικές και δεοντολογικά ορθές υπηρεσίες είσπραξης.

H APS είναι η κορυφαία εταιρεία είσπραξης ανεξόφλητων απαιτήσεων στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ακολουθούμε ένα αυστηρό σύνολο κανόνων και δίνουμε ύψιστη σημασία στη δεοντολογία, τόσο όταν καθοδηγούμε τους οφειλέτες κατά τη διαδικασία της αποπληρωμής, όσο και όταν βοηθάμε τους πελάτες μας να εξοφλήσουν την οφειλή τους με ταχύτητα και επαγγελματικό.

Η απόδοσή μας

 • 300 τηλεφωνικά κέντρα και ειδικοί εισπράξεων στην περιοχή

 • Πάνω από 500.000 δάνεια υπό διαχείριση

 • Εξυπηρετούμε περισσότερους από 100 πελάτες: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες μίσθωσης, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άλλοι επιχειρηματικοί τομείς

 • Χρήση κορυφαίων λογισμικών συστημάτων και υποδομών στον τομέα της είσπραξης

Εργαλεία είσπραξης οφειλών

Οι υποδομές μάς μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά μεγάλους όγκους εταιρικών και ιδιωτικών οφειλών. Είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τόσο εξασφαλισμένες όσο και εξασφαλισμένες οφειλές.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να πετύχουμε μια συμφωνία με τον οφειλέτη και να φτάσουμε σε μια αποδεκτή λύση. Ωστόσο, αν έχουμε εξαντλήσει όλα τα φιλικά εργαλεία, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τα απαραίτητα νομικά μέτρα.

 • Τηλεφωνικό κέντρο εισπράξεων

  Οι τηλεφωνητές μας είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι για να μπορούν να κατανοούν την προσωπικότητα του οφειλέτη και να προβλέπουν τη συμπεριφορά του, ώστε στη συνέχεια να σχεδιάζουν τη βέλτιστη στρατηγική. Πρωταρχικός στόχος μας είναι να βρεθεί κοινό έδαφος όπου θα συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

 • Τομέας εισπράξεων

  Είμαστε σε θέση να διεκπαιρεώνουμε χιλιάδες παραγγελίες κάθε μήνα. Οι δραστηριότητες τίθενται σε εφαρμογή μέσα σε διάστημα 24 ωρών έως 14 ημερών, από τη στιγμή που θα γίνει αποδεκτή μια παραγγελία, χάρη σε ένα εγχώριο δίκτυο διαπραγματευτών που βρίσκονται σε όλη τη χώρα.

 • Skip Tracing (Εύρεση στοιχείων)

  Αν υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με έναν οφειλέτη, οι ομάδες των ειδικών μας στο Skip Tracing είναι έτοιμες να συγκεντρώσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να εντοπίσουν το άτομο.

 • Νομικές υπηρεσίες είσπραξης

  APS λειτουργεί είτε σε συνεργασία με εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία, ή παρέχει τις δικές της νομικές υπηρεσίες είσπραξης. Οι προηγμένες διαδικασίες που εφαρμόζουμε μας δίνουν τη δυνατότητα για όσο το δυνατόν συντομότερες νομικές διαδικασίες και οδηγούν σε ομαλή είσπραξη οφειλών σε περιπτώσεις εκτέλεσης, χρεοκοπίας, παύσης πληρωμών κ.λπ. Σε αυτό το στάδιο της εξυπηρέτησης χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και μεθόδους. Οι νομικές ενέργειες συνδυάζονται με την είσπραξη οφειλών μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή/και επιτόπου είσπραξης.

 • Ανάκτηση αυτοκινήτου

  Πρωταρχικός στόχος μας είναι να συμφωνηθεί ένα κατάλληλο χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Για άλλες περιπτώσεις, έχουμε τα εργαλεία για ανάκτηση, εκτίμηση και δημοπράτηση οχημάτων όλων των τύπων.

 • Διαχείριση και είσπραξη στεγαστικών δανείων

  Πρωταρχικός στόχος μας πάντοτε είναι να πωλούνται άλλα περιουσιακά στοιχεία ή αντισταθμιστικές αξίες, πριν εκποιηθεί το ακίνητο του οφειλέτη. Σε άλλες περιπτώσεις, ενσωματώνουμε δημοπρασίες αντισταθμιστικών αξιών μέσω διακανονισμού με τον οφειλέτη.

  Η μακροχρόνια συνεργασία μας με τις τοπικές αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάκτησης, μας δίνει τη δυνατότητα να εγγυόμαστε την ομαλή και γρήγορη πώληση ανακτηθέντων ιδιοκτησιών.

 • Συμβουλευτική για εισπρακτέα

  Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως εκτίμηση των εισπρακτέων οφειλών, καθορισμό διαδικασιών για την είσπραξη εσωτερικών οφειλών, ρύθμιση των παραμέτρων για τη βαθμολόγηση του πελάτη και αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του πελάτη.

 • Αναδιάρθρωση

  Η αναδιάρθρωση είναι μια εναλλακτική προσέγγιση, η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν άλλες μέθοδοι. Βλέπουμε την αναδιάρθρωση ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για όσους συμμετέχουν στη συναλλαγή. Χρησιμοποιούμε τυπικά εργαλεία, όπως ανάκτηση, ανάπτυξη και πώληση αντισταθμιστικών αξιών για ακίνητα, καθώς και αναδιοργάνωση διαδικασιών, συμβάσεις εργασίας κ.λπ., προκειμένου να μειωθεί το κόστος και οι έμμεσες δαπάνες, ενώ υποστηρίζουμε αυτές τις μεθόδους με την παροχή εναλλακτικών μέσων οικονομικής αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης του χρέους.

 • Οικονομικές εκθέσεις

  Παρέχουμε στους πελάτες μας εκθέσεις για την επαλήθευση και απόκτηση επιχειρηματικών πληροφοριών. Αυτές περιλαμβάνουν:

  • Δεδομένα σχετικά με τα συστατικά μέρη των στοιχείων ενεργητικού – κινητά και ακίνητα, καθώς και φωτογραφική επισκόπηση
  • Πληροφορίες που σχετίζονται με μετοχές ή προσωπικούς δεσμούς, την απασχόληση, τον τόπο της επιχείρησης
  • Προσδιορισμό της θέσης των απαιτούμενων χρεογράφων
  • Δεδομένα σχετικά με ακίνητα – αριθμοί και δεδομένα από το κτηματολόγιο

Επικοινωνία