Τεχνογνωσία, εμπειρία και πόροι για τη διαχείριση ολόκληρης της επένδυσης.