Τεχνογνωσία,
εμπειρία και
πόροι για τη
διαχείριση ολόκληρης
της επένδυσης.