Personal data processing
 

GDPR NOTIFICATION

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η παρούσα κοινοποίηση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα APS (ως εφεξής "Διαχειριστής" ή "APS") χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα,  που αποκτά για εσάς ή την περιουσία σας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με τις επενδύσεις σας, την είσπραξη των οφειλών σας, την πώληση ακινήτων ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, κατά την οποία έρχεστε σε επαφή με την ομάδα APS.  Η παρούσα κοινοποίηση είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR), σύμφωνα με τον οποίο έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα δεδομένα, που έχουν διάφοροι επεξεργαστές για εσάς και για εσάς τα επεξεργάζονται, και για τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Η παρούσα κοινοποίηση δεν ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων του διαχειριστή ή και ούτε για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το APS CREDIT FUND SICAV.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. όνομα, επώνυμο)·

Στοιχεία επικοινωνίας (e-mail διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου),

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών στα αιτήματά σας για τα προϊόντα και τις  υπηρεσίες·

Πληροφορίες από τις προσωπικές, τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες μας μαζί σας·

Πληροφορίες από τον φυλλομετρητή ιστού, που χρησιμοποιείτε ή από κινητές εφαρμογές·

Χρηματοοικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα (πιστοληπτική ικανότητα)

καθώς και κάθε πληροφορία που επεξεργάζεται ο διαχειριστής σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης ή της νομικής υποχρέωσης και για τους σκοπούς του έννομου συμφέροντος του διαχειριστή.

(ως εφεξής „προσωπικά στοιχεία“).

ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι APS, συμπεριλαμβανομένων των προκατόχων της, των διαδόχων της ή/και των συνδεόμενων και των θυγατρικών της εταιριών, είναι αγοραστές συνδεδεμένων ή των μεμονωμένων δανείων (αποδοτικός, επαναλειτουργικός, μη αποδοτικός), συμπεριλαμβανομένου του χρέους των καταναλωτών που έχουν ανάγκη, συγκεκριμένα των λογαριασμών των οφειλετών, που συχνά υπόκεινται σε τρέχουσες διαδικασίες πτώχευσης, αφερεγγυότητας, αναδιάρθρωσης, διακανονισμού ή παρόμοιες διαδικασίες. Οι APS αγοράζουν τέτοιους λογαριασμούς / δάνεια από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η APS σέβεται την ιδιωτική ζωή των οφειλετών και προστατεύει εμπιστευτικά κάθε πρόσωπο και τις ιδιωτικές πληροφορίες που αφορούν τους οφειλέτες, αγοραστές, πελάτες, επενδυτές, συνεργάτες και υπαλλήλους.

Η APS συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων από τις ακόλουθες πηγές:

πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουμε από τον αρχικό πιστωτή του λογαριασμού/δανείου τους και/ή τον πωλητή του λογαριασμού/δανείου τους·

πληροφορίες, οι οποίες λαμβάνονται από τρίτους παρόχους υπηρεσιών·

πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουμε από συμμετέχοντες σε διαδικασίες αφερεγγυότητας και πτώχευσης·

πληροφορίες που λαμβάνουμε από δημοσίως διαθέσιμες πηγές. Για παράδειγμα, πληροφορίες που λαμβάνονται από τον δικτυακό τόπο, που διαχειρίζεται τα μητρώα αφερεγγυότητας·

πληροφορίες, που λαμβάνουμε από άλλες οντότητες APS·

πληροφορίες, τις οποίες θα μας παρέχετε.

Η APS μπορεί να επεξεργάζεται αντίγραφα δελτίων ταυτότητας μόνο σε περιπτώσεις επιβαλλόμενες από τη νομοθεσία. (ιδίως ο νόμος αριθ. 253/2008 Συλ., σχετικά με ορισμένα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), ή στις περιπτώσεις, όποτε ο κάτοχος της ταυτότητας θα χορηγήσει με την απόκτηση και την επεξεργασία του αντιγράφου της ταυτότητας συγκατάθεση.

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται χειροκίνητα και αυτόματα μέσω των μέσων τεχνολογίας των υπολογιστών.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η APS επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

επενδύσεις στα ανεξόφλητα χρέη, απόκτησή τους,

due diligence, καθορισμός των τιμών (π.χ. για τον καθορισμό ακριβέστερης τιμής για την απαίτηση)·

δημιουργία, διαχείριση και εκκαθάριση του χρέους·

εποπτεία της υποβολής εγγράφων για απαιτήσεις σε διαδικασίες πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή παρόμοιες διαδικασίες για αγορασμένους λογαριασμούς·

είσπραξη απαιτήσεων και επικοινωνία με τους διαχειριστές αφερεγγυότητας, πτώχευσης, με τους δικηγόρους ή πρόσωπα που κατέχουν παρόμοιες θέσεις και οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας·

επικοινωνία με τους οφειλέτες·

νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις·

οποιοσδήποτε άλλος σκοπός, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί ή συμφωνηθεί εγγράφως·

πλειστηριασμός·

 εκτέλεση της σύμβασης, βάσει της οποίας η APS μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου·

του  μάρκετινγκ και εμπορικοί σκοποί (π.χ. προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων, προσκλήσεις σε πολιτιστικές εκδηλώσεις).

ΠΩς ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να πραγματοποιείται χειροκίνητα, αλλά και αυτόματα. Κανένα από τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα δεν χρησιμοποιείται για αυτόματη λήψη αποφάσεων. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται κυρίως από γι΄ αυτό τους καθορισμένους υπαλλήλους του διαχειριστή, αλλά και από εξωτερικούς επεξεργαστές (λογιστές, δικηγόρους), με τους οποίους ο διαχειριστής έχει συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Οι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι

Τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της APS για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και τη διαχείριση των σχέσεών της με δυνητικούς, υφιστάμενους και πρώην συμβατικούς εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγ. 1 στοιχείο στ) του GDPR·

Η εκτέλεση της σύμβασης με τους επιχειρηματικούς εταίρους (π.χ. επενδυτές, προμηθευτές, ενδιαφερόμενοι ακινήτων) ή για την εφαρμογή μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγ.1 στοιχείο β) του GDPR·

Εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη νομοθεσία (π.χ. νόμος αριθ. 253/2008 Συλ., σχετικά με ορισμένα μέτρα κατά της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας)·

Η APS επεξεργάζεται επίσης τα προσωπικά δεδομένα ορισμένων πελατών της και για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, λόγω του έννομου συμφέροντός της για την προώθηση παρόμοιων προϊόντων και υπηρεσιών της. Στην περίπτωση των μη πελατών, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο βάσει της χορηγηθείσας συγκατάθεσης. Ο πελάτης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ μέσω της προαναφερόμενης διεύθυνσης email.

ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Η ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ;

Στην περίπτωση διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων, που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει μια χώρα εκτός του ΕΟΧ ως χώρα με επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε αυτήν τη βάση.

Για τις διαβιβάσεις σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεν έχει αναγνωριστεί ως επαρκές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βασιστούμε στους νομοθετικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση (π.χ. όταν η διαβίβαση πρέπει να γίνει για την εκπλήρωση της σύμβασής μας μαζί σας, όπως π.χ. κατά την πραγματοποίηση μιας διεθνής πληρωμής) ή στην εφαρμογή μιας από τις παρακάτω εγγυήσεις για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

- ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η APS διασφαλίζει, ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με ασφαλή και ακριβή τρόπο. Έναντι του διαχειριστή μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται στο παρόν σημείο.

Το πρόσωπο, του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζονται, καλείται ως εφεξής στο κείμενο και ως «υποκείμενο δεδομένων».

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Κάθε ατομικό σας δικαίωμα μπορείτε να το ασκήσετε στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση:

gdpr_cy@aps-holding.com, Elpiniki Ioanniou

 

ή με αποστολή γραπτού αιτήματος στη διεύθυνση του διαχειριστή.

Η APS θα σας παράσχει το νωρίτερο δυνατόν δήλωση ή πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν, αλλά το αργότερο εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η APS έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία αυτή κατά 2 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος και τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, με το ότι θα σας ενημερώσει για κάθε τέτοια παράταση.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή κατά την  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εν λόγω εμπορική προώθηση, και ο διαχειριστής θα τερματίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την APS βεβαίωση, εάν επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία το αφορούν. Εάν η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα και για πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, τον προγραμματισμένο χρόνο επεξεργασίας και για τα δικαιώματά του σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, ήτοι:

εάν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάστηκαν,

εάν αποσύρει τη συγκατάθεσή για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος για την επεξεργασία,

 εάν υποβάλει αντίρρηση κατά την επεξεργασία, για την οποία δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι για την επεξεργασία,

εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν επεξεργαστεί παρανόμως,

εάν η διαγραφή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή

εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών σε παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι:

εάν αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αρνείται τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητά αντ' αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους,

εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα απαιτεί για τον προσδιορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νομικών αξιώσεων, ή

 εάν αντιταχθεί κατά την επεξεργασία μέχρι να επαληθευτεί, ότι οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερτερούν των νόμιμων λόγων του πελάτη.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα μεταβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης ή για την εκτέλεση της σύμβασης, το οποίο σημαίνει το δικαίωμα να λάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του, που παρέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή,  και το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων αυτών απευθείας από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται βάσει συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζεται.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή, εάν κρίνει, ότι έχει συμβεί παράβαση της νομοθεσίας.

Εάν σκοπεύετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, στείλτε επιστολή ή e-mail στην παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα στους επεξεργαστές, δηλαδή στις εταιρείες, οι οποίες εκτελούν για την εταιρεία βάσει σύμβασης δραστηριότητας που απαιτεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως:

Στους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους της APS·

Στους παρόχους ή φορείς τεχνολογίας πληροφοριών·

Στους παρόχους νομικών και λογιστικών υπηρεσιών·

Σε εταιρεία που ανήκει στην APS Group (ο κατάλογος αναφέρεται κατωτέρω).

Εάν κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων η APS χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των υπεύθυνων επεξεργασίας, αυτό συμβαίνει μόνο εάν τα πρότυπα προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον συγκεκριμένο επεξεργαστή είναι συμβατικά εγγυημένα τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο όπως  στην Εταιρεία και ότι ο επεξεργαστής αυτός πληροί με τους νομικούς κανονισμούς τις καθορισμένες προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία μπορεί επίσης, εάν είναι απαραίτητο, να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα σε εποπτικές αρχές (π.χ. στην Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας), στις αρχές δραστήριες στην ποινική δίωξη,  ή σε άλλες διοικητικές αρχές, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων καθορισμένων από τη νομοθεσία.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η APS επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για το χρονικό διάστημα, για το οποίο υποχρεούται να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

Για όλη τη διάρκεια της απαίτησης / της συμβατικής σχέσης και για τα επόμενα 5 έτη μετά τη λήξη της·

Τα λογιστικά έγγραφα για περίοδο 10 ετών.

Δικαστική ή διοικητική διαδικασία: η επεξεργασία των δεδομένων διαρκεί μέχρι την τελική απόφαση (στο βαθμό που είναι απαραίτητο σε σχέση με τη διαδικασία και την κατάσταση της APS, την εν λόγω απαίτηση ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τη δικαστική διένεξη

Ακόμη και αν δεν συναφθεί σύμβαση μεταξύ της APS και του πιθανού πελάτη, η APS διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του πιθανού πελάτη για την περίοδο, για την οποία υποχρεούται να το πράξει σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Μετά την πάροδο αυτής της περιόδου ή μετά τη λήξη της ισχύος της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, θα ανωνυμοποιηθούν ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό και για τους σκοπούς, για τους οποίους δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας.

Εάν η APS επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται για την περίοδο, για την οποία δόθηκε η συγκατάθεση, ή έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους εξουσιοδοτημένους μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιώντας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας αναφερόμενων στην ενότητα 7,  ή μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς, μέσω e-mail ή τηλεφωνικά χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω αναφερόμενα:

Διεύθυνση: Κτήριο Αμφιπόλεως, Αμφιπόλεως 20, 2025 Λευκωσία, Κύπρος

DPO:

E-mail: gdpr_cy@aps-holding.com, Elpiniki Ioanniou

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο διαχειριστής δικαιούται να αλλάξει, να συμπληρώσει, να ακυρώσει ή να αντικαταστήσει αυτήν την ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή, εάν είναι απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση, ότι η επικαιροποιημένη ειδοποίηση πρέπει να δημοσιευτεί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της ισχύος της.

Κατάλογος των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων προσώπων / οντοτήτων του διαχειριστή:

Ονομασία της οντότητας: APS Holding S.A.

Αριθμός αναγνώρισης:  B 201461

Έδρα: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Λουξεμβούργο

Ονομασία της οντότητας: APS Investments S.à.r.l.

Αριθμός αναγνώρισης: B219890

Έδρα: 1 rue Jean Piret, 2350 Λουξεμβούργο

Ονομασία της οντότητας: APS Investment Funds S.à.r.l.

Αριθμός αναγνώρισης: B219886

Έδρα: 1 rue Jean Piret, 2350 Λουξεμβούργο

Ονομασία της οντότητας: APS Delta S.A.

Αριθμός αναγνώρισης: B204416

Έδρα: 1 rue Jean Piret, 2350 Λουξεμβούργο

Ονομασία της οντότητας: APS Recovery a.s.

Αριθμός αναγνώρισης:  03409422

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1 (Πράγα 1)

Ονομασία της οντότητας: APS Management Services s.r.o.

Αριθμός αναγνώρισης: 06648746

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Ονομασία της οντότητας: APS Finance a.s

Αριθμός αναγνώρισης: 06648576

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Ονομασία της οντότητας: APS Real Estate s.r.o.

Αριθμός αναγνώρισης:  04474686

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Ονομασία της οντότητας: APS CZ & SK Services s.r.o.

Αριθμός αναγνώρισης: 02087758

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Ονομασία της οντότητας: APS MIP, s.r.o.

Αριθμός αναγνώρισης: 5548292

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Ονομασία της οντότητας: APS Recovery Management s.r.o.

Αριθμός αναγνώρισης: 06627285

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Ονομασία της οντότητας: APS GAMMA s.r.o.

Αριθμός αναγνώρισης: 03523250

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Ονομασία της οντότητας: APS Delta s.r.o.

Αριθμός αναγνώρισης: 04363876

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1
 

Ονομασία της οντότητας: APS BETA, a.s.

Αριθμός αναγνώρισης: 1788655

Έδρα: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1


Ονομασία της οντότητας: APS Poland S.A.

Αριθμός αναγνώρισης: 0000069272

Έδρα: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Vratislav (Βρότσλαβ)


Ονομασία της οντότητας: APS Recovery Greece EPE

Αριθμός αναγνώρισης: EL 800609597

Έδρα: 24 Λαγουμίτση οδός, ΤΚ17671, Καλλιθέα, Αττική


Ονομασία της οντότητας: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Αριθμός αναγνώρισης: 143893601000

Έδρα: 7 Παλαιολόγου οδός Χαλάνδρι, 152 32

Ονομασία της οντότητας: APS Bulgaria E.O.O.D.

Αριθμός αναγνώρισης: 202604987

Έδρα: 81B Bulgaria blvd., γραφείο αριθ. 3, 01404 Sofie (Σοφία)

Ονομασία της οντότητας: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Αριθμός αναγνώρισης: 203374133

Έδρα: 81B, Bulgaria (Βουλγαρία) blvd.,1404 Sofie
 

Ονομασία της οντότητας: APS Finance E.O.O.D.

Αριθμός αναγνώρισης: 202159149

Έδρα: 81B Bulgaria blvd., γραφείο αριθ., 01404 Sofie


Ονομασία της οντότητας: APS d.o.o. Beograd (Βελιγράδι)

Αριθμός αναγνώρισης: 20100311

Έδρα: Kosovska 10, Βελιγράδι-Stari Grad

Ονομασία της οντότητας: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Αριθμός αναγνώρισης: 21053007

Έδρα: Kosovska 10, Βελιγράδι-Stari Grad


Ονομασία της οντότητας: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Αριθμός αναγνώρισης: 21458257

Έδρα: Βουκουρέστι, 246C Calea Floreasca, Κτίριο SkyTower, 11./12. πάτωμα

Ονομασία της οντότητας: Syndre Valuations S.R.L.

Αριθμός αναγνώρισης: RO30697075

Έδρα: Βουκουρέστι, 246C Calea Floreasca, Κτίριο SkyTower, 11./12. πάτωμα

Ονομασία της οντότητας: Serraghis Asset Management S.A

Αριθμός αναγνώρισης: RO15421741

Έδρα: Βουκουρέστι, 246C Calea Floreasca, Κτίριο SkyTower, 11./12. πάτωμα, Ρουμανία

Ονομασία της οντότητας: Casazela Properties S.R.L.

Αριθμός αναγνώρισης: 31417793

Έδρα: Βουκουρέστι, 246C Calea Floreasca, Κτίριο SkyTower, 11./12. πάτωμα

Ονομασία της οντότητας: APS Croatia d.o.o.

Αριθμός αναγνώρισης: 41275180055

Έδρα: Ζάγκρεμπ (Grad Zagreb) Hektorovićeva οδός 2

Ονομασία της οντότητας: APS Holding Cyprus LTD.

Αριθμός αναγνώρισης: HE 356594

Έδρα: Στροβόλου 236, Στρόβολος 2048 Λευκωσία

Ονομασία της οντότητας: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Αριθμός αναγνώρισης: HE 363203

Έδρα: Αμφιπόλεως, 20, Κτίριο Αμφιπόλεως, 2025, Λευκωσία


Ονομασία της οντότητας: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Αριθμός αναγνώρισης: HE 375588

Έδρα: Αμφιπόλεως, 20, Κτίριο Αμφιπόλεως, 2025, Λευκωσία

Ονομασία της οντότητας: APS Hungary Kft.

Αριθμός αναγνώρισης: 01-09-289270

Έδρα: 1138 Βουδαπέστη, Váci út 140, Hungary (Ουγγαρία)


Ονομασία της οντότητας: APS Recovery Hungary Kft.

Αριθμός αναγνώρισης: 01-09-290573

Έδρα: 1138 Βουδαπέστη, Váci út 140, Ουγγαρία

Ονομασία: LOAN MANAGEMENT II, a. s.

Αριθμός αναγνώρισης: 47 255 684"

Έδρα: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava (Μπρατισλάβα), Slovak Republic (Σλοβακική Δημοκρατία)

Ονομασία: APS Investment, s.r.o.

Αριθμός αναγνώρισης: 47164786

Έδρα: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovak Republic

Ο κατάλογος των εξωτερικών επεξεργαστών δεδομένων μπορεί να παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.