Σχετικά με Εμάς
 

Η APS ιδρύθηκε το 2004 ως μέλος και εξυπηρετητής της Slavia Capital Group. Κατά τη
διάρκεια της δεκαπεντάχρονης πορείας μας, καταφέραμε να κατέχουμε ηγετική θέση σε 15
χώρες. Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Ο πυρήνας της επιχείρησής μας αποτελείται από τρεις πυλώνες - εναλλακτική
διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεις σε ακίνητα και ανάκτηση οφειλών.

Εκτελούμε ένα πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης
τρίτων, της διαχείρισης χαρτοφυλακίου NPL για θεσμικούς επενδυτές και την αγορά
ολόκληρων χαρτοφυλακίων NPL. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε 102 χαρτοφυλάκια NPL με
συνολική ονομαστική αξία άνω των 10,3 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία μας δεν θα το είχε επιτύχει αυτό χωρίς τα υψηλά ηθικά πρότυπα. Αυτή η αξία
αποτέλεσε από την αρχή ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής στρατηγικής
μας. Μια εξίσου σημαντική αξία για εμάς είναι η συνέχιση την δραστηριοτήτων μας. Η
μακροπρόθεσμη συνεργασία με εθνικά ιδρύματα και υπερεθνικούς ρυθμιστές και τράπεζες
καθιστά την APS αξιόπιστο και σταθερό εταίρο. Ένα άλλο σημαντικό μέρος για την ιστορίας
της APS είναι οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτήν – οι άνθρωποι μας είναι η βάση της
τεχνογνωσίας για όλη την ομάδα μας.

Χρονοδιάγραμμα